OGT EVENTS 2020
REGULAMIN

REGULAMIN

OAZOWA GRA TERENOWA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

ORGANIZATOR:

Zespół OGT Events
Kontakt: +48 666 627 444

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Ruchu Światło Życie Diecezji Rzeszowskiej
Ruch Światło-Życie przy parafii w Tyczynie

 

CEL IMPREZY:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji w plenerze
  • popularyzacja gier terenowych, do których nawiązywał ks. Franciszek Blachnicki
  • promocja Ruchu Światło-Życie w Diecezji Rzeszowskiej i poza jej granicami
  • promocja autorskiej inicjatywy OGT Events
  • tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.

 

ZGŁOSZENIA:

W imprezie mogą uczestniczyć osoby  w wieku od 15 lat. Warunkiem przystąpienia do Oazowej Gry Terenowej jest zapis przez stronę internetową: www.oazowagraterenowa.pl.

UWAGA: Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przesłania skanu pisemnej zgody na wzięcie udziału w wydarzeniu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Można to uczynić przez formularz zgłoszeniowy. Wzór zgody można pobrać tutaj: KLIK, lub w formularzu. Brak zgody od rodzica osoby niepełnoletniej skutkuje niewpuszczeniem uczestnika na teren gry.

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej: oazowagraterenowa.pl do dnia 20.08.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Za dokonanie zgłoszenia uważa się wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora i zalączenie potwierdzenia dokonania przelewu.

Koszt wzięcia udziału w grze to 40 zł, które zostaną przeznaczone na posiłek w trakcie gry i koszty organizacji.

 

UCZESTNICTWO:

Tłumaczenie zasad rozgrywki, podział na drużyny oraz sprawdzenie obecności odbywać się będzie w dniu gry tj. 28.08.2021 od godz 8:00 do godz. 9:00. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Osoby które nie pojawią się na miejscu gry do godz. 9:00 nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w grze.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie gry, w czasie trwania wydarzenia i bezpośrednio po jego zakończeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na terenie gry oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników gry, jak i spowodowane przez uczestnika gry osobom trzecim.

Uczestnik deklaruje się nie wnosić na teren gry przedmiotów niebezpiecznych takich jak: nóż, scyzoryk, nożyczki, siekiera, broń biała itp. Organizator zastrzega sobie prawo do przeszukania uczestnika w sytuacji. gdy istnieje podejrzenie, że może on wnieść na teren gry przedmioty niebezpieczne.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania pozostałych Uczestników imprezy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Oazowa Gra Terenowa odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

 

NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA:

Dla wszystkich uczestników imprezy: okolicznościowy upominek z gry i posiłek w czasie trwania zabawy. Inne nagrody wg hojności sponsora.
Dla zwycięskiej drużyny, najlepszego uczestnika oraz najlepiej przebranego uczestnika nagrody okolicznościowe oraz dyplomy.
Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym.

OBOSTRZENIA EPIDEMIOLOGICZNE:

Organizator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpiecznego przebiegu gry zgodnie z wszelkimi wytycznymi GIS. Na terenie gry będą dostępne środki dezynfekujące.

Uczestnik zobowiązuje się do wyposażenia się w środki ochrony osobistej, zwłaszcza maseczkę lub przyłbicę (które mogą być wkomponowane w kostium gracza). Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych podanych przy rejestracji do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w zakresie potrzebnym do podjęcia działań przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2. Uczestnik deklaruje, że w przypadku wystąpienia u niego objawów wirusa SARS COV-2 lub skierowania na kwarantannę/izolację, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na zmierzenie mu temperatury przed wejściem na teren gry.

Na terenie gry panuje obowiązek zakrywania nosa i ust w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra od innych osób.

W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów ww. wirusa uczestnik jest zobowiązany opuścić teren gry środkiem komunikacji innym niż transport publiczny. W razie potrzeby organizator zapewnia tzw. izolatkę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w sytuacji zaostrzenia rygorów sanitarnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w dniu gry do godziny 12:00.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub mailem:

+48 666 627 444 – Informacja – Jakub Bukowski

oazowagraterenowa@gmail.com

do regulaminu należą także następujące dokumenty

PROCEDURA REKLAMACJI

polityka prywatności