OGT EVENTS 2022
REGULAMIN

REGULAMIN

OAZOWEJ GRY TERENOWEJ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

 

ORGANIZATOR:

Zespół OGT Events
Kontakt: +48 791 781 294/ kontakt@ogtevents.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Ruchu Światło Życie Diecezji Rzeszowskiej
Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej

CEL IMPREZY:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji w plenerze
  • popularyzacja gier terenowych, do których nawiązywał ks. Franciszek Blachnicki
  • promocja Ruchu Światło-Życie w Diecezji Rzeszowskiej i poza jej granicami
  • promocja autorskiej inicjatywy OGT Events
  • tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.

Poszczególne dni imprezy choć są utrzymane w tej samej tematyce, są od siebie niezależne i gracz, wypełniając formularz, może dowolnie wybrać, na ile części imprezy chce się zapisać.

ZGŁOSZENIA:

W imprezie mogą uczestniczyć osoby  w wieku od 15 lat. Warunkiem przystąpienia do Oazowej Gry Terenowej jest zapis przez stronę internetową: www.ogtevents.pl

UWAGA: Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przesłania skanu zgody na wzięcie udziału w wydarzeniu podpisanej odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego. Można to uczynić przez formularz zgłoszeniowy. Wzór zgody można pobrać tutaj: KLIK, lub w formularzu. Brak zgody od rodzica osoby niepełnoletniej skutkuje niewpuszczeniem uczestnika na teren gry.

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: ogtevents.pl. Za dokonanie zgłoszenia uważa się wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora i załączenie potwierdzenia dokonania przelewu.

Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie trwania wydarzenia. Koszt wzięcia udziału zostanie przeznaczony na wyżywienie w trakcie gry i koszty organizacji. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa w wydarzeniu.

UCZESTNICTWO:

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie gry, w czasie trwania wydarzenia i bezpośrednio po jego zakończeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Graczy pozostawione na terenie gry oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez graczy, jak i spowodowane przez gracza osobom trzecim.

Gracz deklaruje się nie wnosić na teren gry przedmiotów niebezpiecznych takich jak: nóż, scyzoryk, nożyczki, siekiera, broń biała itp. Organizator zastrzega sobie prawo do przeszukania gracza w sytuacji. gdy istnieje podejrzenie, że może on wnieść na teren gry przedmioty niebezpieczne.

Gracze mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania pozostałych Graczy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, utrudniają przebieg imprezy lub zachowują się agresywnie.

Oazowa Gra Terenowa odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA:

Dla wszystkich uczestników imprezy: okolicznościowy upominek z gry i posiłek w czasie trwania zabawy. Inne nagrody wg. hojności sponsora.
Dla zwycięskiej drużyny, najlepszego gracza oraz najlepiej przebranego gracza przewidziano nagrody okolicznościowe oraz dyplomy.
Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym.

OBOSTRZENIA SAnitarne:

Organizator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpiecznego przebiegu gry zgodnie z wszelkimi wytycznymi GIS. Na terenie gry będą dostępne środki dezynfekujące. Uczestnik deklaruje, że w przypadku wystąpienia u niego objawów wirusa SARS COV-2 lub skierowania na kwarantannę/izolację, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w sytuacji zaostrzenia rygorów sanitarnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w dniu gry do godziny 12:00.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub mailem:

+48 791 781 294 – Informacja – Ernest Wepsięć

kontakt@ogtevents.pl

do regulaminu należą także następujące dokumenty

PROCEDURA REKLAMACJI

polityka prywatności