Regulamin LARP

REGULAMIN
OGT LARP

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie OGT Events

Kontakt: +48 666 627 444 / kontakt@ogtevents.pl

CEL IMPREZY:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i rekreacji w plenerze.
  • Popularyzacja gier terenowych w stylu LARP (Live Action Role–Playing).
  • Promocja autorskiej inicjatywy OGT Events.
  • Tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.


ZGŁOSZENIA:

W imprezie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 15 lat. Warunkiem przystąpienia do gry terenowo–fabularnej jest zapis przez stronę internetową: www.ogtevents.pl. Za dokonanie zgłoszenia uważa się wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora i załączenie potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba, która spełni te warunki otrzymuje status Gracza.

UWAGA: Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przesłania skanu zgody na wzięcie udziału w wydarzeniu podpisanej odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego. Można to uczynić przez formularz zgłoszeniowy. Wzór zgody można pobrać w formularzu. Brak zgody od rodzica osoby niepełnoletniej skutkuje niewpuszczeniem uczestnika na teren gry.

Poszczególne dni imprezy choć są utrzymane w tej samej tematyce, są od siebie niezależne i Gracz, wypełniając formularz, może wybrać, na ile części imprezy chce się zapisać.

Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie trwania wydarzenia. Koszt wzięcia udziału zostanie przeznaczony na wyżywienie w trakcie gry i koszty organizacji. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa w wydarzeniu.

 

UCZESTNICTWO:

Organizator zapewnia obecność pomocy medycznej na terenie gry, w czasie trwania wydarzenia i bezpośrednio po jego zakończeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Graczy pozostawione na terenie gry oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Graczy, jak i spowodowane przez Gracza osobom trzecim.

Gracz deklaruje się nie wnosić na teren gry przedmiotów niebezpiecznych takich jak: nóż, scyzoryk, nożyczki, siekiera, broń biała itp. Organizator zastrzega sobie prawo do przeszukania Gracza w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że może on wnieść na teren gry przedmioty niebezpieczne.

 

Gracze mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania pozostałych Graczy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair–play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, utrudniają przebieg imprezy lub zachowują się agresywnie.

 

Gra terenowo–fabularna odbędzie się jeśli zgłosi się minimum 40 osób oraz bez względu na warunki pogodowe.

 

OBOSTRZENIA SANITARNE:

Organizator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpiecznego przebiegu gry zgodnie z wszelkimi wytycznymi GIS. Na terenie gry będą dostępne środki dezynfekujące. Uczestnik deklaruje, że w przypadku wystąpienia u niego objawów wirusa SARS COV-2 lub skierowania na kwarantannę/izolację, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatorów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w sytuacji zaostrzenia rygorów sanitarnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

 

Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w danym dniu gry do godziny 12:00.

 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub e–mailem:

 

+48 666 627 444 — Informacja — Jakub Bukowski

kontakt@ogtevents.pl

 

Do Regulaminu należą także następujące dokumenty:

  • PROCEDURA REKLAMACJI

Procedura Reklamacji 2024

  • POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności 2024

 

SPONSORZY IMPREZY:

— Gmina Tyczyn.